Loading...
ကုမၼဏီမိတ္ဆက္ျခင္း 
 2018-04-12 21:50:52
New Era Health Industry (Group) Co.Ltd ကို ၁၉၉၅ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ China New Era Share Control (Group) ကုမၼဏီ၏ အမာခံစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ျမင့္မားေသာနည္းပညာသစ္ လုပ္ငန္းမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္စက္မႈႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးဌာနတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသည္။ ရံုး ခ်ဳပ္သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံေပက်င္းၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ရွိၿပီး မွတ္ပံုတင္ထားေသာရင္းႏွီးမတည္ေငြမွာ တရုတ္ယြမ္ေငြ သန္း ၁၀၀ ျဖစ္သည္။လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တူတြင္ တစ္ခုတည္းေသာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ရွယ္ယာထိန္းထားေသာ က်န္းမာေရးထိန္းသိမ္းသည့္လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။

တရုတ္အမ်ိဳးသားတို႔၏ “က်န္းမာ၍ အနာဂတ္ေရာဂါကင္းေ၀းျခင္း ယဥ္ေက်းမႈပညာ”ႏွင့္ “ေဆး၀ါး၊အစားအစာတူညီေသာအရင္းအျမစ္ရွိျခင္း ယဥ္ေက်းမႈပညာ”တို႔ကိုဆက္ခံၿပီးတိုးပြားေအာင္လုပ္ေဆာင္မည္။ မိမိေျမေပၚရွိ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို အျပည့္အ၀အသံုးခ်ၿပီး အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားကိုအသံုးျပဳကာတရုတ္ရိုးရာေဆးပညာ၏အဆီအႏွစ္မ်ားကိုစဥ္ဆက္မျပတ္တူးေဖာ္အသံုးခ်ၿပီး “Guo Zhen” အမွတ္တံဆိပ္ က်န္းမာေရးအေထာက္အကူျပဳအစားအစာမ်ား၊ “Shareland” အမွတ္တံဆိပ္ အရည္အေသြးျမင့္ အသားအေရေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္အလွကုန္မ်ား၊ “Zhu Zhen” အမွတ္တံဆိပ္ တကိုယ္ေရသံုးကုန္ပစၥည္းႏွင့္ေန႔စဥ္သံုးပစၥည္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ လူသားတိုင္းပိုမိုက်န္းမာေသာ ဘ၀မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေစရန္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

ယေန႔၏ New Era ကုမၼဏီသည္ ကုန္ပစၥည္းရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္း၊နည္းပညာသုေသတနျပဳျခင္း၊ထုတ္လုပ္ျခင္း၊၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္းလုပ္ႏိုင္သည့္အထိ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာၿပီျဖစ္ရာ လက္ေအာက္ခံကုမၼဏီခြဲ ၅ ခု၊လုပ္ငန္းပိုင္ဆိုင္ရာဌာနခြဲ ၃ခုႏွင့္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သည့္သည့္ကုမၼဏီေပါင္း ၃၁ခုရွိသည့္ႀကီးမားေသာလုပ္ငန္းအုပ္စုကုမၼဏီႀကီးျဖစ္လာခဲ့သည္။တရုတ္ႏိုင္ငံ၏တိုက္ရိုက္ေရာင္းစီးပြားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္က်န္းမာေရးစက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္စားသံုးသူမ်ားတို႔အတြက္အေရးပါသည့္အင္အားစုႏွင့္ေအာင္ျမင္မႈစံျပတစ္ခုျဖစ္လာသည္။

embed_7e3a56715ebf4bdcb702d9960fa6b4d3.jpg   

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းဖြဲ႔စည္းပုံNew Era Health Industry (Group) Co;Ltd.
New Era Health Industry (Group) Co;Ltd. တြင္ လက္ေအာက္ခံကုမၼဏီခြဲ ၅ ခု၊လုပ္ငန္းပိုင္ဆိုင္ရာဌာနခြဲ ၃ခုႏွင့္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သည့္သည့္ကုမၼဏီေပါင္း ၃၁ခုတို႔ပါ၀င္ၿပီး ကုန္ပစၥည္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသုေတသနျပဳျခင္း၊တကိုယ္ေရသံုးကုန္ပစၥည္းႏွင့္ေန႔စဥ္သံုးပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း၊က်န္းမာေရးအေထာက္အကူျပဳအစားအစာထုတ္ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ေစ်းကြက္စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးျခင္းစသည့္တို႔စုစည္းစီမံခန္႔ခြဲထားလ်က္ရွိပါသည္။Yan Tai New Era Health Industry (Group) Co;Ltd.
Yan Tai New Era Health Industry စက္မႈဇံုသည္ Yan Tai New Era Health Industry (Group) ၏ကုန္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္သည့္စက္မႈဇံုျဖစ္သည္။ ကုန္ပစၥည္း၏ အရည္အေသြး၊စီမံခန္႔ခြဲမႈကို အဘက္ဘက္မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္သည္။ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္မီ GMP အသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္၊ ISO 14001 ပတ္၀န္က်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္အသိျပဳလက္မွတ္၊ ISO 09001 အရည္အေသြးစီမံခန္႔ခြဲမႈထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္ အသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္၊ HACCCP အႏၱရာယ္ကင္းစားေသာက္ကုန္ပစၥည္းထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္အသိျပဳလက္မွတ္၊က်န္းမာၾကံ႕ခံေရးစနစ္အသိျပဳလက္မွတ္ႏွင့္ Export စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏သက္ဆိုင္ရာရံုးဌာနသို႔အေၾကာင္းၾကား မွတ္တမ္းတင္အသိျပဳလက္မွတ္မ်ားစသည့္တို႔ အသိျပဳျခင္းမႈရရွိၿပီး ၿပီးျပည့္စံုေသာထုတ္ကုန္ပစၥည္းအရည္အေသြး အာမခံစနစ္ဖြဲ႔စည္းမႈတို႔ကိုရရွိပိုင္ဆိုင္ထားသည္။

ထုတ္လုပ္မႈစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကိုေခတ္မီအဆင့္ျမင့္သည့္စက္ကိရိယာမ်ားအသံုးျပဳထားျခင္း၊အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္မႈနည္းပညာေကာင္းမြန္ျခင္း၊ကုန္ထုတ္လုပ္မႈၿပီးျပည့္စံုျခင္းေၾကာင့္ ကုမၼဏီအားအရွိန္လ်င္ျမန္ျခင္း၊တည္ၿငိမ္ျခင္းႏွင့္က်န္းမာၿပီးစနစ္တက်ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတိုးတက္အတြက္ခိုင္မာသည့္အုတ္ျမစ္ခ်ေစခဲ့သည္။ စက္မႈဇံုေဟာင္း၏ ထုတ္လုပ္မႈနည္းပညာဆန္းသစ္တီထြင္မႈမွတဆင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္အား နဂိုတရုတ္ယြမ္ေငြ၄ ဘီလီယ မွ လက္ရွိ ၁၀ ဘီလီယံအထိတုိးျမႇင့္ေစႏိုင္ခဲ့သည္။ စက္မႈဇံုသစ္၏ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္မွာ တရုတ္ယြမ္ ၃၀ ဘီလီယံပင္ျဖစ္ပါသည္။

Zhong Jian International Company Limited
Zhong Jian International Company Limited သည္ New Era Health Industry (Group) ၏ကုမၼဏီခြဲတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈကိုအျပည့္အ၀တာ၀န္ယူထားသည္။ကုမၼဏီ၏ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ကို တစ္ကမာၻလံုးႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ နည္းဗ်ဴဟာခ်မွတ္ျခင္း၊တစ္ကမာၻလံုးႏွင့္ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာရန္၊နယ္ေျမေဒသအလိုက္ေစ်းကြက္စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္၊ေစ်းကြက္စနစ္ Marketing Plan ကိုေဒသအလိုက္ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္တြင္တိုက္ရိုက္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းတိုးတက္ေအာင္ျမင္ရန္ ေကာင္းမြန္းသည့္က်န္းမာေရးအယူအဆႏွင့္အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ “Guo Zhen” က်န္းမာေရးအေထာက္အကူျပဳအစားအစာမ်ားႏွင့္ေန႔စဥ္သံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္သို႔ ျဖန္႔ခ်ီလ်က္ရွိပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကုမၼဏီသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွသို႔ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးခ်ဲ႕ေနသည္ႏွင့္အတူ ေစ်းကြက္အေျခခံရင့္က်က္ျခင္းႏွင့္အမ်ိဳးသားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေနသည့္နယ္ပယ္ေဒသႏွင့္ႏိုင္ငံသို႔ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

ပူးတြဲပါဖိုင္မ ် ား


Comments:

Power By SITES.COM.MM မွတ္ခ ် က္ေပး:0.0226 စကၠန္႔