Loading...
ကုမၸဏီ၏တုိးတက္မႈသမုိင္းျဖစ္စဥ္ 
 2018-04-12 21:50:52

 

အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေနသည့္ တရုတ္အစိုးရပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

——New Era Health Industry(Group)Co.Ltd

၁။ ကုမၸဏီတည္ေထာင္ကာလ (၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ -  ၂၀၀၂ ခုႏွစ္)

  • ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၈ ရက္တြင္ ေကာ္က်န္း(Guozhen)ထင္းရွဴးပန္း၀တ္မႈန္ကုိေစ်းကြက္သုိ႔ စတင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။

  • ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ New Era ကုမၼဏီသည္ တိုက္ရိုက္ေရာင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းစနစ္သို႔ကူးေျပာင္းခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ SAIC ( State Administration of industry and Commerce ) မွတိုက္ရိုက္ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳထားသည့္လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးတည္းေသာအစိုးရပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။
 
  • ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွစတင္၍ New Era သည္ အစိုးရ လူထုႏွင့္ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္း၏သေဘာထားႏွင့္အတူသံုးဦးဖလွယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အရာအားလံုးကို ဦးတည္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ၏မဟာဗ်ဴဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုေရွးရွဳထားၿပီး ပဏမအသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းကိိုစတင္ၿပီး ေစ်းကြက္ရွာေဖြမႈပံုစံကိုတရုတ္ႏိုင္ငံ၏ New Era အထူးစနစ္ အျဖစ္စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သျဖင့္ တိုက္ရိုက္ေရာင္းခ်သည့္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ အေစာဆံုးေအာင္ျမင္ေသာ ကုမၸဏီျဖစ္လာခဲ့သည္။

၂။ ကုမၸဏီ၏ေအာင္ျမင္တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈအဆင့္ဆင့္ (၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ ယေန႔တုိင္)ကုမၸဏီသည္ ၁၀ႏွစ္ၾကာ ဆန္းသစ္တီသြင္မႈအေတြးအေခၚ၊ထုတ္ကုန္သစ္တင္သြင္းျခင္းတိုးျမင့္ျခင္း၊ျဖန္႔ျဖဴးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ခိုင္မာျခင္း၊ကုန္အမွတ္တံဆိပ္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းစသည့္ဖြ႔ံၿဖိဳးဆုေဆာင္းရာမွယခုအခါ အရွိန္လ်င္ျမန္ေသာ၊တည္ၿငိမ္ေသာႏွင့္က်န္းမာၿပီးစနစ္တက်ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတိုးတက္အတြက္ခိုင္မာသည့္ကာလတစ္ခုသို႔ေရာက္ရွိၿပီး Guo Zhen အေရာင္းဆိုင္ႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈဌာနမ်ားသည္ တရုတ္ျပည္နယ္ပယ္ေဒသအသီးသီးႏွင့္ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္အသီးသီးတို႔တြင္ထိေရာက္မႈမ်ားရွိေနပါသည္။
 
  • ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဌာနမွ ခ်ီးျမႇင့္ေသာ တိုက္ရိုက္ဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ခြင့္ရွိသည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ကိုရရွိခဲ့သည္။ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ဦးစြာလိုင္စင္ရရွိထားေသာျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားထဲမွတစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး တိုက္ရိုက္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းျခင္းစီးပြားေရးသို႔စတင္ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။
     
  • ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီမွအေထြေထြစြမ္းရည္တစ္ဆင့္တုိးျမင့္မားလာျခင္း၊ေရာင္းအားေကာင္းလာျခင္း၊ေစ်းကြက္စုစည္းမႈအားေကာင္းလာေသာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားဆက္တုိက္ရရွိကာ “ေအာင္ျမင္မႈအသစ္ကိုထပ္မံဖန္တီးမည္”ဟူေသာကုမၸဏီ၏ရည္မွန္းခ်က္ကုိသတ္မွတ္ကာလထက္ ၁ ႏွစ္ ေစာၿပီးအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
  • ၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီတည္ေထာင္သည့္ ၁၅ ႏွစ္ျပည့္ျဖစ္ရာလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္တုိးတက္ေရးႏွင့္ စြမ္းရည္ ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၿပီးကုမၸဏီ၏ရည္မွန္းခ်က္သမုိင္းမွတ္တုိင္သစ္ တစ္ခုထူေထာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္စီမံခန္႔ခြဲေရးစင္တာ——Zhong Jian International Company Limited
New Era Health Industry (Group) Co;Ltd.သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈထုတ္ကုန္စီးပြားနယ္ပယ္တြင္လူသိႏွဳန္းစဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္မႈႏွင့္ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ေနရာယူမႈစဥ္ဆက္မျပတ္က်ယ္ျပန္႔လာေသာေၾကာင့္ ျပည္ပေစ်းကြက္ကုိ ၀င္ေရာက္ထုိးေဖာက္ရန္ ေျခလွမ္းလွမ္းလာခဲ့ပါသည္။၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္တြင္ New Era Health Industry (Group) Co;Ltd.သည္ New Era Health Industry International Development Co., Ltd.ကုိေဟာင္ေကာင္၌္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းကုမၸဏီသည္ Zhong Jian International Company Limited၏ မူလအစပင္ျဖစ္သည္။ New Era Health Industry (Group) Co;Ltd.မွႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္သို႔စတင္ေျခလွမ္းလွမ္းခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

Zhong Jian International Company Limited သည္တည္ေထာင္ခ်ိန္မွစ၍ တရုတ္ရုိးရာတုိင္းရင္းေဆးပညာ၏က်န္းမာေရးအသိပညာႏွင့္New Era Health Industry (Group) Co;Ltd.၏ အရည္ေသြးျမင့္မားသည့္က်န္းမာေရးအေထာက္အကူျပဳကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျပည္ပေစ်းကြက္သုိ႔ တင္ပုိ႔မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ကုမၼဏီ၏“အမ်ိဳးသားစက္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္ထြန္းတိုးတက္ၿပီး လူသားမ်ားက်န္းမာေရးအတြက္ ခ်မ္းေျမ႕သာယာမႈကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးမည္”ဟုေသာလုပ္ငန္းရည္မွန္းခ်က္ကိုေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ Guo Zhen ထုတ္ကုန္သည္ ထူးျခားေသာအရင္းအျမစ္မ်ား၊နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာအားသာခ်က္မ်ားႏွင့္သိသာထင္ရွားေသာအက်ိဳးရလဒ္မ်ားႏွင့္ေဟာင္ေကာင္ျပည္သူလူထုတို႔၏သေဘာက်ႏွစ္သက္ေသာ သဘာ၀က်န္းမာေရးအေထာက္အကူျပဳထုတ္ကုန္ပစၥည္းအျဖစ္သို႔ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုအတူ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ဥေရာပႏိုင္ငံတြင္စားသံုးသူတို႔၏ခ်ီးမြမ္းျခင္းမ်ားကိုရရွိကာ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ထိေရာက္မႈက်ယ္ျပန္႔လာသည္။

Zhong Jian International Company Limited သည္ New Era Health Industry (Group) Co;Ltd. ၏ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈစင္တာတစ္ခုအေနျဖစ္ ေဟာင္ေကာင္ေစ်းကြက္တုိးတက္ေရးအေပၚအေျခခံေနၿပီး အျခားျပည္ပေစ်းကြက္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔လာေအာင္အားတက္သေရာေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီးေဟာင္ေကာင္ ႏိုင္ငံပတ္၀န္းက်င္၏ထူးျခားေသာအားသာခ်က္ကိုအသံုးျပဳၿပီးရုရွား၊ျမန္မာ၊စကၤာပူ၊အင္ဒုိနီးရွားစသည့္ေစ်းကြက္မ်ား၏ ေငြေၾကး၊ကုန္ပစၥည္းပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္တို႔၏ၾကားခံကူညီေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳေသာေၾကာင့္ ျပည္ပေစ်းကြက္သည္တျဖည္းျဖည္းတည္ၿငိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာသည္။


ပူးတြဲပါဖိုင္မ ် ား


Comments:

Power By SITES.COM.MM မွတ္ခ ် က္ေပး:0.0382 စကၠန္႔