Loading...
Livermate (အသည္းဓာတ္စာ) 
 2018-07-09 14:08:16

ထုတ္ကုန္အမည္    -   Livermate (အသည္းဓာတ္စာ)
အဓိကပါ၀င္ပစၥည္း  -   ထင္းရွဴးပင္မွ ပန္း၀တ္မူန္၊ kudzuvine အျမစ္ ၊  Fructus phyllantis (ဆီးျဖဴသီး)
ပါ၀င္ႏွဳန္း               -   ၆၀လံုး/ဗူး
ေစ်းႏွဳန္း                 -   35000KS
PV                        -  150

အသည္းက်န္းမာေရးဓာတ္စာ
 အၾကီးဆံုးႏွင့္ အေရးပါဆံုးေသာ အဆိပ္ေျဖေပးေသာ အသည္းသည္ ျပင္ပႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းရွိ အဆိပ္မ်ားကို ခုခံကာကြယ္ေပးပါသည္။ထို႔ေၿကာင့္ အသည္းရွိဆဲလ္မ်ားသည္ အဆိပ္အေတာက္မ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးႏိုင္ရန္ အလြန္လြယ္ကူပါသည္။မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္းက အရက္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္႔ အသည္း
ေရာင္ေရာဂါမွာလည္း တိုးပြားလ်က္ရွိေနကာ လူငယ္မ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားလ်က္ရွိသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမူ၊ အစာႏွင့္ေဆး၀ါး ညစ္ညမ္းမူ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီညႊတ္ေသာ ေနထိုင္မူျဖစ္သည့္ အရက္အလြန္အကၽြံေသာက္သံုးျခင္း၊ ေလ႔က်င့္ခန္း မလုပ္ျခင္း စသည္တို႔သည္ က်ြန္ပ္တို႔၏ အသည္းမ်ားကို အႏၱရာယ္
ျဖစ္ေစပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံေဆး၀ါးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မူႏွင့္ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားကို မွီျငမ္းလွ်က္ Livermateကို ထင္းရွဴးပင္၏ ပန္း၀တ္မူန္၊kudzuvine အာရွဂ်င္ဆင္းျမစ္ႏွင့္ fructus phyllanthi ၏ အဆီအႏွစ္မ်ားမွ ထုတ္ယူကာ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။

အစိမ္းေရာင္ႏွင့္ သဘာ၀
သဘာ၀ အာဟာရဓာတ္ ျမွပ္ႏွံမူ
 ထင္းရွဴးပင္မွ ပန္း၀တ္မူန္သည္ လူသားတို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာ အာဟာရမ်ားႏွင့္ အမိုင္နိုအက္ဆစ္မ်ား၊ ဗီတာမင္မ်ား၊ ျဒပ္စင္မ်ား၊ အင္ဇိုင္းမ်ား၊ flavonoidsႏူးကလစ္အက္ဆစ္မ်ား ၊ မျပည္႕၀အဆီ အက္ဆစ္မ်ား၊ အခ်ိဳးအစားညီမွ်သည့္ အမွ်င္ဓာတ္မ်ားစသည္တို႔ အမ်ားအျပား ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ သဘာ၀အာဟာရ
ဓာတ္ ျမွပ္ႏွံမူအျဖစ္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည္။ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ထင္းရွဴးပင္မွ ပန္း၀တ္မူန္သည္ အရက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ပ်က္စီးေနေသာ အသည္းဆဲလ္မ်ားကို ျပဳျပင္ေပးျပီး အသည္းဆဲလ္မ်ားဖြံ႔ျဖိဳးရန္ လိုအပ္သည္႔ အမိုင္ႏိုအက္ဆစ္မ်ား၊ ဗီတာမင္မ်ားကို ေထာက္ပံံ႔ေပးပါသည္။ ထင္ရွဴးပင္မွ ပန္း၀တ္မူန္သည္ 
အသည္းဆဲလ္မ်ား ပံုမွန္ဇီ၀တြင္းျဖစ္ပ်က္မူအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည္႔ဆည္းေပးျပီး အသည္းေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ အက်ိဳးရွိပါသည္။

အာရွဂ်င္ဆင္းပင္
 အာရွ ဂ်င္ဆင္းပင္ျဖစ္သည္႔ kudzuvine အျမစ္သည္ flavonoids၊ glycosides၊ alkaloids၊ အမိုင္ႏိုအက္ဆစ္မ်ား၊ ျဒပ္စင္မ်ားႏွင့္ အျခားရွင္သန္အားေကာင္းေစသည့္အရာမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ Drug Properties၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ kudzuvineအျမစ္သည္ ေအာ့အန္ျခင္းကို ကုသႏိုုင္ျပီး အစာစားခ်င္စိတ္ကို 
ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ အဓိကလုပ္ေဆာင္မူမွာ အရက္စြဲမူကို ကုစားရန္ျဖစ္သည္။ kudzuvine အျမစ္တြင္ ပါ၀င္သည့္ Pueraria Flavonoid သည္ အရက္စြဲမူကို ျဖတ္ေတာက္ေပးသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ျပဳလုပ္ေပးျပီး နာတာရွည္ရာဂါ၊ အသည္းေရာင္ေရာဂါမွ ကာကြယ္ေပးျပီး အသည္းရွိ အင္ဇိုင္းဓာတ္မ်ား၏
စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမွင့္တင္ေပးသည္။ထို႔အျပင္ Pueraria Flavonoid သည္ အရက္ေသာက္သံုးမူကို ကန္႔သတ္ေပးျပီး အရက္မေသာက္ခ်င္စိတ္ကို တိုးျမွင့္ေစပါသည္။အရက္သံုးစြဲမူေၾကာင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို တားျမစ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။

အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ အေလးအျမတ္ထားေသာ အသီး
 Fructus phyllantis (ဆီးျဖဴသီး)ကို အိႏိၵယမွ တရုတ္ျပည္သို႔ ေရွးယခင္မွစကာ တင္သြင္းခဲ့ျပီး အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ အေလးအျမတ္ထားေသာ အသီးဟုနာမည္ေက်ာ္ၾကားပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေသြးမွေရာဂါျဖစ္ပြားေစေသာ အပူမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္း၊ တံေတြးထုတ္လုပ္ေပးျခင္း၊ ေရဆာမူေျပျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုး
ျခင္းကို သက္သာေစျခင္း၊ တံေတြးႏွင့္ ခၽြဲမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ အသည္းကို ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ အရက္ေသာက္သံုးမူမွာ ကာကြယ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ အိႏိၵယ၏ လက္ရွိေဆး၀ါးေလာကတြင္ Fructus phyllantis ကို အသည္းထိခိုက္မူမ်ားမွ ကာကြယ္ကုသရန္အတြက္ က်ယ္ျပန္႔စြာ သံုးစြဲေနၾကပါသည္။Polyhydric phenols ဓာတ္သည္ ဆီးျဖဴသီးတြင္ တည္ရွိျပီး ေဆး၀ါးမ်ား၊ အႏၱရာယ္ရွိ အရာမ်ားမွ ျဖစ္ေစေသာ အသည္းထိခိုက္မူမ်ားကို ကာကြယ္ေပးပါသည္။ အသည္းဆဲလ္မ်ား ျပဳျပင္ေပးျခင္းႏွင့္  glycogen synthesisကို တိုးျမွင့္ေပးျပီး ဖရီးရာဒီကယ္လ္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးပါသည္။

ထိေရာက္ ထူးျခားေသာ ေဖာ္စပ္နည္း
 Livermate သည္ ထင္ရွဴးပင္မွ ပန္း၀တ္မူန္၊ kudzuvine ဂ်င္ဆင္းျမစ္၏ အဆီအႏွစ္၊ Fructus phyllantis ဆီးျဖဴသီး၏ အဆီအႏွစ္မ်ားကို အဓိကပါ၀င္ေသာ အရာမ်ားအျဖစ္ အထူးေရာစပ္ထားျပီး အသည္းထိခိုက္ပ်က္စီးမူမွ ကာကြယ္ျခင္း၊ တရုတ္ရိုးရာ ေဆး၀ါးသီအိုရီမ်ားႏွင့္အညီ ေဖာ္စပ္ထားပါသည္။ ထိုပါ၀င္သည့္အရာသံုးမ်ိဳးကို အခ်ိဳးအဆ မွန္ကန္စြာ ေရာစပ္ေပးထားပါသည္။ ထိုက်န္းမာေရး အစားအစာေဖာ္စပ္နည္းသည္ အျခားတူညီေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားနည္းတူ ဓာတုပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေစေသာ အသည္းထိခိုက္မူမ်ားကို ကာကြယ္ေပးပါသည္။

အဓိကပါ၀င္သည့္အရာမ်ား - ထင္းရွဴးပင္မွ ပန္း၀တ္မူန္၊ kudzuvine အျမစ္ထုတ္ယူမူ၊  Fructus phyllantis ထုတ္ယူမူ
သံုးစြဲႏိုင္သူ                       - အသည္းက်န္းမာေရးကို စိုးရိမ္သူမ်ား
ပါ၀င္မူ                             - ၆၀လံုး/တစ္ဗူး

သံုးစြဲႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား
- အသည္းေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳး(အသည္းေရာင္၊ အသည္းၾကီး၊အသည္းေျခာက္၊ အသည္းအဆီဖံုး၊ အသည္းကင္ဆာ)
- အသည္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္လိုသူမ်ား
- အရက္ေသာက္ေနသူမ်ား
- ေဆးျပင္း(အေနာက္တိုင္းေဆး၀ါး) ေသာက္သံုးသူမ်ား

သံုးစြဲရန္ပမာဏ
- သာမာန္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္လိုသူမ်ား တစ္ေန့(၁)လံုးမွ (၃)လံုးအထိ။
- ေရာဂါကုသရန္ လိုအပ္သူမ်ား တစ္ေန႔ (၃)လံုးမွ (၁၀)လံုးအထိ။
 

ပူးတြဲပါဖိုင္မ ် ား


Comments:

Power By SITES.COM.MM မွတ္ခ ် က္ေပး:0.0189 စကၠန္႔